• <var id="3yaqv"><source id="3yaqv"><meter id="3yaqv"></meter></source></var>
 • <tbody id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></tbody><th id="3yaqv"></th><rp id="3yaqv"><object id="3yaqv"><input id="3yaqv"></input></object></rp>
   1. <tbody id="3yaqv"><noscript id="3yaqv"></noscript></tbody>

   2. <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>
    <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>

    t? v?n mi?n phí:

    +84-0363676659

    Day chuy?n s?n xu?t màn hình tinh th?

    M? t?

    1. Kích th??c thi?t b? : 850 (L) X1400 (W) X 1800 (H) UPH: 450 chi?c/H

    2. Kích th??c s?n ph?m áp d?ng, s?n ph?m do khách hàng cung c?p

    3. Ti?t ki?m chi phí nhan c?ng

    Gi?i thi?u thi?t b?

    PC ???c s? d?ng ?? th?c hi?n trao ??i th?ng tin gi?a ng??i và máy và PC ?i?u khi?n chuy?n ??ng cánh tay robot và các b? ph?n liên quan chính xác, hi?u qu?, tr?t t?, t? ?ó th?c hi?n b?n vít t? ??ng cho s?n ph?m. Th?ng qua vi?c th?c hi?n ph??ng án này, ch?t l??ng s?n ph?m ???c c?i thi?n hi?u qu?, ti?t ki?m chi phí nhan c?ng và qu?n ly, cu?i cùng là nang cao hi?u su?t s?n xu?t và kh? n?ng c?nh tranh th? tr??ng c?a doanh nghi?p.

    GI?I THI?U V? C?U T?O T?NG TH? C?A THI?T B? Và QUY TRìNH V?N HàNH C?A Nó

    VIDEO ?NG D?NG

    Thi?t b? v?n hành ??n gi?n, hi?u qu? và ?n ??nh, giúp gi?m ?áng k? t? l? ch?n th??ng và chi phí lao ??ng liên quan ??n c?ng vi?c; t?c ?? hàn nhanh, v??t xa máy hàn th? c?ng truy?n th?ng nhi?u l?n.

    Day chuy?n s?n xu?t hoàn toàn t? ??ng
    Day chuy?n s?n xu?t hoàn toàn t? ??ng
    Máy hàn
    Máy hàn
    P1040712 kéo hàn
    P1040712 kéo hàn
    ?ng d?ng vít
    ?ng d?ng vít
    máy vít cho ngành c?ng nghi?p ? t?
    máy vít cho ngành c?ng nghi?p ? t?
    máy vít am thanh
    máy vít am thanh
    ?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
    ?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
    ?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
    ?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
    ?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng
    ?ng d?ng máy pha ch? keo hoàn toàn t? ??ng

    GI?Y CH?NG NH?N B?NG PHáT MINH SáNG CH? C?NG TY C?NG NGH? TH?NG MINH OKATATY C?NG NGH? TH?NG MINH OKATA

    C?ng ty c?ng ngh? th?ng minh OKATA là doanh nghi?p c?ng ngh? cao thu?c c?p qu?c gia và doanh nghi?p c?ng ngh? dan doanh ?? ???c ch?ng nh?n, có h?n 70 b?ng ??c quy?n, trong ?ó có h?n 30 b?n quy?n sáng tác ph?n m?m và b?ng phát minh sáng ch?

    C?ng ty ??t ch?ng nh?n h? th?ng qu?n ly ch?t l??ng qu?c t? ISO 9001 và hàng lo?t s?n ph?m c?a c?ng ty ?? ??t nhi?u ch?ng nh?n khác nhau nh? UL, GS và CE.
    B?ng phát minh sáng ch?
    B?ng phát minh sáng ch?
    B?ng phát minh sáng ch?
    日本...国产真实破苞视_精品久久香蕉国产线看观看亚洲_国产啪精品视频1314_97久久久久人妻精品区一
   3. <var id="3yaqv"><source id="3yaqv"><meter id="3yaqv"></meter></source></var>
   4. <tbody id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></tbody><th id="3yaqv"></th><rp id="3yaqv"><object id="3yaqv"><input id="3yaqv"></input></object></rp>
     1. <tbody id="3yaqv"><noscript id="3yaqv"></noscript></tbody>

     2. <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>
      <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>