• <var id="3yaqv"><source id="3yaqv"><meter id="3yaqv"></meter></source></var>
 • <tbody id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></tbody><th id="3yaqv"></th><rp id="3yaqv"><object id="3yaqv"><input id="3yaqv"></input></object></rp>
   1. <tbody id="3yaqv"><noscript id="3yaqv"></noscript></tbody>

   2. <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>
    <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>

    t? v?n mi?n phí:

    +84-0363676659

    Tin t?c OKATA

    Liên h?

    GIáM ??C K? THU?T C?A M?T T?P ?OàN ?I?N T? ? TH?M QUY?N ??N TH?M KH?O SáT C?NG TY

    Ngày ??ng:2021-09-23 11:25:52  L??t xem: 1719
    GIáM ??C K? THU?T C?A M?T T?P ?OàN ?I?N T? ? TH?M QUY?N ??N TH?M KH?O SáT C?NG TY

    Vào ngày 28 tháng 7 n?m 2021, Huang Gong, giám ??c k? thu?t c?a m?t t?p ?oàn ?i?n t? Tham Quy?n, ?? ??n th?m C?ng ty TNHH C?ng ngh? Th?ng minh Okata Qu?ng ??ng ?? kh?o sát máy b?n vít t? ??ng GT-LS1204S ???c c?ng ty t? nghiên c?u phát tri?n. Cùng v?i ??i ng? qu?n ly và k? thu?t c?p cao c?a c?ng ty, chúng t?i ?? gi?i thích nh?ng ?u ?i?m c?a máy b?n vít t? ??ng và h??ng phát tri?n trong t??ng lai. Vi?c nghiên c?u và phát tri?n các lo?i máy b?n vít t? ??ng, máy hàn t? ??ng c?a c?ng ty c?c k? chính xác và ?áp ?ng các tiêu chu?n t? ??ng hóa. ?áp ?ng nhu c?u cho các s?n ph?m phi tiêu chu?n c?a khách hàng.      

    Li Gong, nhan viên k? thu?t c?a c?ng ty chúng t?i, ?? gi?i thi?u sau v? quy trình b?o trì máy b?n vít t? ??ng nh? sau:

    Trong quá trình làm vi?c kh?ng th? tránh kh?i m?t s? l?i h?ng hóc th?ng th??ng. Vì v?y, c?ng vi?c b?o trì ph?i ???c th?c hi?n t?t, ngoài c?ng vi?c b?o trì, khi s? d?ng máy b?n vít t? ??ng c?n chú y nh?ng v?n ?? gì?


    Máy b?n vít t? ??ng

    1. Kh?i ??ng máy ?? v?n hành th?, ki?m tra hi?u qu? và ch?t l??ng c?a thành ph?m. Sau khi m?i th? ?n ??nh, b?n có th? yên tam b?t ??u s?n xu?t ch? t?o.

    2. Ti?n hành ki?m tra ch?t l??ng và ?ánh giá tính n?ng ??nh k?.

    3. Ki?m tra tr?ng thái th?ng gió và ngu?n ?i?n, ??ng th?i b?t c?ng t?c và van ngu?n chính.

    4. Các ho?t ??ng l?p trình ph?i ???c th?c hi?n theo các s?n ph?m khác nhau và c?n ki?m tra s? s?p x?p hành trình truy?n ??ng c?a t?t c? các b? ph?n. Máy b?n vít t? ??ng là bi?u hi?n quan tr?ng c?a trí tu? th?ng minh và kh?ng th? b? qua vi?c b?o trì. Nguyên ly c?u t?o c?a nó kh?ng khó hi?u, ch? c?n chúng ta chú y ??n nh?ng chi ti?t nh? trong quá trình s? d?ng, chúng ta có th? ng?n ng?a s? c? m?t cách hi?u qu? và kéo dài tu?i th? c?a thi?t b?. 


     

    C?ng ty TNHH C?ng ngh? Th?ng minh Okata Qu?ng ??ng ???c thành l?p vào n?m 2005. C?ng ty lu?n t?p trung vào nghiên c?u phát tri?n và s?n xu?t các thi?t b? t? ??ng hóa có ?? chính xác cao. C?ng ty d?c s?c vào vi?c máy móc thay th? con ng??i và thành l?p các x??ng s?n xu?t kh?ng ng??i, v?i s?n ph?m c?t l?i c?a mình là "máy hàn thi?c t? ??ng, máy b?n vít t? ??ng và máy tra keo t? ??ng", ?? hình thành các h? th?ng gi?i pháp và thi?t b? ?ng d?ng cho các ngành c?ng nghi?p khác nhau nh? ?i?n t?, thi?t b? ?i?n, k? thu?t s?, thi?t b? gia d?ng, ?? ch?i, th?ng tin liên l?c, ? t? và n?ng l??ng m?i, và d?n d?n phát tri?n thành m?t doanh nghi?p n?i ti?ng trong ngành.    日本...国产真实破苞视_精品久久香蕉国产线看观看亚洲_国产啪精品视频1314_97久久久久人妻精品区一
   3. <var id="3yaqv"><source id="3yaqv"><meter id="3yaqv"></meter></source></var>
   4. <tbody id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></tbody><th id="3yaqv"></th><rp id="3yaqv"><object id="3yaqv"><input id="3yaqv"></input></object></rp>
     1. <tbody id="3yaqv"><noscript id="3yaqv"></noscript></tbody>

     2. <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>
      <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>