• <var id="3yaqv"><source id="3yaqv"><meter id="3yaqv"></meter></source></var>
 • <tbody id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></tbody><th id="3yaqv"></th><rp id="3yaqv"><object id="3yaqv"><input id="3yaqv"></input></object></rp>
   1. <tbody id="3yaqv"><noscript id="3yaqv"></noscript></tbody>

   2. <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>
    <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>

    t? v?n mi?n phí:

    +84-0363676659

    Bách khoa c?ng ngh?

    Liên h?

    Gi?i ?áp th?c m?c v? máy hàn thi?c t? ??ng

    Ngày ??ng:2021-09-23 12:02:30  L??t xem: 3636
    Gi?i ?áp th?c m?c v? máy hàn thi?c t? ??ng

    V? máy hàn thi?c t? ??ng, nh?ng khách hàng l?n ??u mua hàng có th? có m?t s? ?i?m ch?a n?m r?, h?m nay chúng t?i s? gi?i ?áp các th?c m?c cho m?i ng??i.

     Vì sao các doanh nghi?p nên nh?p dùng máy hàn thi?c t? ??ng?

    Nh? ?? ?? c?p ? bài vi?t tr??c, v?i s? ra ??i c?a th?i ??i t? ??ng hóa c? khí, máy hàn thi?c t? ??ng ?? b??c vào ???ng ?ua phát tri?n nhanh chóng ? Trung Qu?c và có th? th?y s? xu?t hi?n c?a chúng ? các nhà máy ?i?n t? l?n. S? xu?t hi?n c?a v?n v?t ??u kéo theo nh?ng nghi ng?, li?u s? ra ??i c?a máy hàn thi?c t? ??ng có giúp chúng ta ti?t ki?m ???c s?c lao ??ng và ti?n b?c? N?u t?c ?? hàn c?a thi?t b? ch?m h?n so v?i hàn th? c?ng thì vi?c nh?p dùng thi?t b? s? r?t l?ng phí, còn ch?ng b?ng ti?p t?c s? d?ng hàn th? c?ng.

     Kh?ng có gì sai khi các ?ng ch? ngh? theo cách này. M?c ?ích c?a vi?c c?ng ty nh?p dùng thi?t b? là nh?m nang cao hi?u qu? s?n xu?t và ch?t l??ng s?n ph?m, n?u hi?u su?t kh?ng ??t ??n tr?ng thái ly t??ng thì ???ng nhiên s? kh?ng ???c tin dùng. Tuy nhiên, ??i v?i nh?ng ng??i có chuyên m?n trong ngành thì y ki?n này th?c ch?t ch?a chu?n xác.

    (hàn thi?c c?m tay)

     M?t khách hàng t?ng xin t? v?n c?a chúng r?i cho hay, nhà máy c?a h? s?n xu?t m?-t? rung, khi hàn th? c?ng, s?n ph?m c?n ???c hàn d??i kính lúp, lo?i s?n ph?m này có th? hàn b?ng thi?t b? nh?ng hi?u qu? kh?ng khác hàn th? c?ng là m?y.  Tuy nhiên, khi g?p ph?i tình tr?ng này chúng ta c?ng kh?ng nên v?i bác b? s? d?ng thi?t b?, xét cho cùng thì ??c tính c?a s?n ph?m ?? quy?t ??nh ??n t?c ?? hàn. Nh?ng t?i sao các c?ng ty v?n ch?n nh?p dùng thi?t b? khi kh?ng nhanh b?ng hàn tay?

    ? ?ay có r?t nhi?u y?u t? ?? thay ??i quan ?i?m, t?i xin gi?i thi?u ng?n g?n vài ?i?m cho m?i ng??i:

    Vi?c v?n hành máy móc thi?t b? r?t ??n gi?n và trong giai ?o?n ??u ch? c?n ti?n hành ?ào t?o ??n gi?n tr??c khi làm vi?c cho ng??i lao ??ng, gi?m t? l? ch?n th??ng liên quan ??n c?ng vi?c.

    Máy hàn thi?c t? ??ng có th? ho?t ??ng kh?ng ng?ng ngh? trong 24 gi?, có th? bù ??p v? s?n l??ng;

    T? l? s?n ph?m NG c?a thi?t b? hàn th?p và ch?t l??ng ???c ??m b?o;

    S? d?ng máy hàn thi?c t? ??ng có th? ti?t ki?m v?t t? tiêu hao. Giá day thi?c cao, v?n hành th? c?ng s? l?ng phí nhi?u v?t t? tiêu hao, thi?t b? có th? ki?m soát l??ng thi?c m?i l?n thao tác.

    Máy hàn t? ??ng có dùng ???c trong day chuy?n l?p ráp kh?ng?

    Th?ng th??ng máy hàn thi?c t? ??ng là m?t c? thi?t b? máy móc ??c l?p, kh?ng c?n k?t n?i v?i các thi?t b? máy móc khác, nh?ng có r?t nhi?u khách hàng yêu c?u máy hàn thi?c t? ??ng ph?i k?t h?p v?i day chuy?n s?n xu?t c?a h?. ??i gi?i quy?t v?n ?? này, các nhà cung c?p có n?ng l?c ??u có th? cung c?p thi?t b? k?t h?p ???c v?i day chuy?n, xét cho cùng, nh?ng c?ng ty quy m? l?n ??u thao tác b?ng day chuy?n l?p ráp, m?t máy thao tác ??c l?p s?n l??ng quá ít, kh?ng phù h?p v?i yêu c?u c?a khách hàng, và c?ng ngh? th?ng minh OKATA ???ng nhiên có th? ?áp ?ng ???c yêu c?u c?a b?n.

     Th??ng m?t bao lau ?? cung c?p ph??ng án s? d?ng máy hàn thi?c t? ??ng?

    Máy hàn thi?c t? ??ng ???c chia thành thi?t b? tiêu chu?n và thi?t b? phi tiêu chu?n, khách hàng cung c?p hình ?nh s?n ph?m hàn ho?c g?i m?u v? c?ng ty chúng t?i, c?ng ty s? có k? s? chuyên m?n t??ng ?ng ??a ra gi?i pháp, n?u s?n ph?m phù h?p v?i thi?t b? tiêu chu?n th??ng có s?n ph??ng án trong vòng 2 ngày. N?u s?n ph?m phù h?p v?i thi?t b? phi tiêu chu?n, các k? s? s? t?o ?? k?p m?u cho s?n ph?m, tính hi?u su?t hàn thi?c, làm quá trình v?n hành t?ng th?, ph??ng án th??ng hoàn thành trong 3-4 ngày.

    Quy trình cho ph??ng án s? d?ng máy hàn thi?c t? ??ng là: khách hàng cung c?p s?n ph?m m?u → xác ??nh hi?u su?t khách hàng c?n ??t ???c → k? s? ?ánh giá s? b? xem thi?t b? nào phù h?p → trao ??i v?i khách hàng → khách hàng g?i s?n ph?m m?u → k? s? b? ph?n h?u m?i hàn th?, tính toán ra s? giay c?n ?? hàn m?t s?n ph?m→ hoàn t?t quy trình cung c?p ph??ng án

    Cách nh?n bi?t ?i?m hàn có ??t tiêu chu?n hay kh?ng 

     N?u các ?i?m hàn kh?ng ??y ??n và chi?u cao c?a các ?i?m hàn kh?ng ??ng nh?t thì s?n ph?m ?i?n t? có th?ng ?i?n kh?ng? ??i v?i nh?ng ng??i ch?a rành v? ngh? hàn, có th? s? th?c m?c nh?ng v?n ?? này, d??i ?ay là m?t s? hình ?nh h??ng d?n các b?n cách phan tích m?i hàn có ??t tiêu chu?n hay kh?ng, hy v?ng s? h?u ích cho nh?ng ng??i m?i b??c vào ngh? hàn.

    Nh? hình 1, các ?i?m hàn bên trái ??y, chi?u cao c?a hai ?i?m hàn nh? nhau, ?? bóng ch?a ?? nh?ng kh?ng ?nh h??ng ??n ?? d?n ?i?n, bên ph?i là các ?i?m hàn kh?ng ??y ??n, trong tr??ng h?p này, ?? d?n ?i?n c?c k? kém, d? x?y ra hi?n t??ng ti?p xúc kém, h?n n?a ngo?i quan c?ng kh?ng ???c ??p, n?u s?n ph?m ???c xu?t kh?u ?? bu?n bán thì kh?ng th? ?áp ?ng ???c các yêu c?u hàn thi?c qu?c t?.

    Nh? hình 2, các ?i?m hàn có th? ?áp ?ng ???c ?? d?n ?i?n nh?ng nh??c ?i?m duy nh?t là các m?i hàn kh?ng ?? ?? sáng bóng, kh?ng ??ng ??u, kh?ng ??t ch?t l??ng xu?t kh?u th??ng m?i.     

    Nh? hình 3, b?n ?i?m hàn ??y ??n, cao ??ng ??u và sáng bóng, s?n ph?m hàn này là t?t nh?t và có ?? d?n ?i?n cao. 

    Nh? trong hình 4, s?n ph?m ?i?n t? có d?ng chan c?m, các ?i?m hàn b?t bu?c ph?i l? chan c?m, thi?c ? phía ?áy ???c l?p ??y, các ?i?m hàn sáng bóng và có ?? d?n ?i?n m?nh, s?n ph?m phù h?p tiêu chu?n xu?t kh?u th??ng m?i

    N?u b?n có b?t k? cau h?i nào v? máy hàn t? ??ng, b?n có th? h?i h? và chúng t?i s? tr? l?i t?ng cau h?i m?t cho b?n.  c?p cho b?n các gi?i pháp t? ??ng hóa ch?t l??ng cao nh?t.


    日本...国产真实破苞视_精品久久香蕉国产线看观看亚洲_国产啪精品视频1314_97久久久久人妻精品区一
   3. <var id="3yaqv"><source id="3yaqv"><meter id="3yaqv"></meter></source></var>
   4. <tbody id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></tbody><th id="3yaqv"></th><rp id="3yaqv"><object id="3yaqv"><input id="3yaqv"></input></object></rp>
     1. <tbody id="3yaqv"><noscript id="3yaqv"></noscript></tbody>

     2. <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>
      <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>