• <var id="3yaqv"><source id="3yaqv"><meter id="3yaqv"></meter></source></var>
 • <tbody id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></tbody><th id="3yaqv"></th><rp id="3yaqv"><object id="3yaqv"><input id="3yaqv"></input></object></rp>
   1. <tbody id="3yaqv"><noscript id="3yaqv"></noscript></tbody>

   2. <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>
    <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>

    t? v?n mi?n phí:

    +84-0363676659

    Bách khoa c?ng ngh?

    Liên h?

    N?m ph??ng pháp ki?m tra l?i máy b?n vít t? ??ng th??ng dùng

    Ngày ??ng:2021-09-23 12:04:02  L??t xem: 2746
    N?m ph??ng pháp ki?m tra l?i máy b?n vít t? ??ng th??ng dùng

    Các v?n ?? v? ngu?n khí và ngu?n th?y l?c c?a máy b?n vít t? ??ng th??ng s? gay ra tr?c tr?c cho thi?t b? t? ??ng hóa. Ví d?, có v?n ?? v? ngu?n ?i?n, bao g?m c? s? c? v? ngu?n ?i?n trong toàn b? x??ng, ch?ng h?n nh? ngu?n ?i?n y?u, ?o?n m?ch cháy n?, phích c?m ?i?n ti?p xúc kém, v.v.; b?m khí ho?c b?m th?y l?c ch?a ???c b?t, khí nén liên k?t ba ho?c liên k?t ??i ch?a ???c b?t và van x? trong h? th?ng th?y l?c ho?c m?t s? van áp su?t ch?a m?, v.v. Khi th? nghi?m thi?t b? t? ??ng hóa, c?n bao g?m các 

    khía c?nh sau:

    Ngu?n ?i?n bao g?m ngu?n ?i?n c?a t?ng thi?t b? và ngu?n ?i?n c?a nhà x??ng.

    Ngu?n khí, bao g?m c? ngu?n khí nén c?n thi?t cho thi?t b? khí nén.

    Ngu?n áp su?t, bao g?m c? tr?ng thái làm vi?c c?a b?m th?y l?c theo yêu c?u c?a thi?t b? th?y l?c c?a thi?t b? t? ??ng hóa.

    2.Ki?m tra xem h??ng c?m bi?n c?a thi?t b? t? ??ng hóa có b? l?ch kh?ng

    Do s? s? su?t c?a nhan viên b?o trì thi?t b?, có th? x?y ra sai sót v? v? trí c?a m?t s? c?m bi?n, ch?ng h?n nh? kh?ng ?úng v? trí, l?i c?m bi?n, l?i ?? nh?y, v.v. C?n th??ng xuyên ki?m tra v? trí c?m bi?n và ?? nh?y c?a c?m bi?n, n?u có sai sót thì ?i?u ch?nh k?p th?i, n?u c?m bi?n b? h?ng thì ph?i thay th? ngay. Ngoài ra, nhi?u khi, do ?? rung c?a thi?t b? t? ??ng hóa, h?u h?t các c?m bi?n s? xu?t hi?n tình tr?ng l?ng l?o v? trí sau khi s? d?ng lau dài, vì v?y trong quá trình b?o trì hàng ngày, c?n ph?i lu?n ki?m tra xem v? trí c?a c?m bi?n có chính xác hay kh?ng, có c? ??nh ch?c ch?n hay kh?ng.

    3.Ki?m tra r?le, van ?i?u khi?n l?u l??ng, van ?i?u khi?n áp su?t cho thi?t b? t? ??ng hóa

    R?le c?ng gi?ng nh? c?m bi?n c?m ?ng t?, sau khi s? d?ng lau dài s? có tình tr?ng b?t s?t nóng ch?y dính , kh?ng th? ??m b?o m?ch ?i?n ho?t ??ng bình th??ng và c?n ph?i thay th?. Trong h? th?ng khí nén ho?c th?y l?c, vi?c m? van ti?t l?u và lò xo ?i?u ch?nh áp su?t c?a van áp su?t c?ng s? b? l?ng ho?c tr??t theo s? rung ??ng c?a thi?t b?. Nh?ng thi?t b? này, gi?ng nh? c?m bi?n, là b? ph?n trong thi?t b? t? ??ng hóa c?n ???c b?o trì ??nh k? th??ng xuyên.

    4.Ki?m tra các k?t n?i m?ch ?i?n, khí nén và th?y l?c

    N?u kh?ng tìm th?y v?n ?? gì trong ba b??c trên thì h?y ki?m tra t?t c? các m?ch. Ki?m tra xem các day trong m?ch có b? h? hay kh?ng, ??c bi?t các day trong máng ?i?n có b? ??t do kéo ch?nh máng ?i?n kh?ng. Ki?m tra ?ng khí xem có n?p g?p gay t?n h?i kh?ng. Ki?m tra xem ???ng ?ng d?u th?y l?c có b? t?c kh?ng. N?u có n?p g?p nghiêm tr?ng ? ?ng khí, h?y thay th? nó ngay l?p t?c. ?ng d?u th?y l?c c?ng c?n ???c thay th?.

    5.Sau khi ??m b?o r?ng các b??c trên kh?ng v?n ??, l?i có th? xu?t hi?n trong b? ?i?u khi?n c?a thi?t b? t? ??ng hóa, nh?ng ?ó có th? kh?ng ph?i là s? c? ch??ng trình. Tr??c h?t, ??ng ch?c ch?n r?ng b? ?i?u khi?n b? h?ng, mi?n là kh?ng có hi?n t??ng ?o?n m?ch nghiêm tr?ng thì bên trong b? ?i?u khi?n có b?o v? ?o?n m?ch, ?o?n m?ch th?ng th??ng s? kh?ng làm cháy b? ?i?u khi?n.


    日本...国产真实破苞视_精品久久香蕉国产线看观看亚洲_国产啪精品视频1314_97久久久久人妻精品区一
   3. <var id="3yaqv"><source id="3yaqv"><meter id="3yaqv"></meter></source></var>
   4. <tbody id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></tbody><th id="3yaqv"></th><rp id="3yaqv"><object id="3yaqv"><input id="3yaqv"></input></object></rp>
     1. <tbody id="3yaqv"><noscript id="3yaqv"></noscript></tbody>

     2. <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>
      <legend id="3yaqv"><pre id="3yaqv"></pre></legend>